Wedergeboorte

Bekering en wedergeboorte

– Waarom ervaren zo weinig mensen iets van God?
– Waarom heeft de een een enorme blijdschap en zekerheid in Christus en voor iemand anders is?het enkel een verhaal?
– Waarom bekering

Gods Woord is heel duidelijk in de verklaring, dat elk mens een zondaar is, en daardoor is er een scheiding tussen God en mens.

Rom 3:10 … gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een, …

Rom 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid ?Gods, …

Jes 59:2 … maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw ?God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, ?zodat Hij niet hoort.

Het is dus eigenlijk normaal dat we bijna niets ervaren van God, we zijn allen afgedwaald, net als de verloren zoon. Jezus verteld dat toen deze jongen tot zichzelf kwam, ging nadenken over hetgeen hij allemaal verkeerd had gedaan, en dat zijn Vader misschien genadig zou zijn, toen keerde hij zich naar zijn Vader, die hem toen met open armen ontving. Wij worden dan pas kinderen van God, wanneer wij Jezus aannemen als Redder en verlosser, onze vader of moeder kunnen dit niet voor ons doen…

Opnieuw geboren

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft ?Hij macht gegeven om kinderen ?Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God ?geboren zijn.

Nicodemus die een religieus man was en groot respect had voor Christus, kreeg van Jezus te horen dat ook hij deze bekering of wedergeboorte nodig had. Oprechtheid is niet voldoende, maar simpel gehoorzamen aan wat Christus zegt:

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het ?Koninkrijk ?Gods niet zien.

Hij had net wij als wij vandaag dit geweldig wonder nodig, dit wonder dat Christus in een ieder van ons wil. Wij zullen ons tot hem moeten keren, dit heet bekering. Hij is genadig en gewillig om dit wonder van wedergeboorte in u te doen.

Joh 3:17 Want ?God heeft zijn ?Zoon niet in de wereld gezonden, opdat ?Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door ?Hem behouden worde. 3:18 Wie in ?Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Aannemen van het geschenk van Redding
Deze beslissing kan een ieder van ons maken, daarom kwam Jezus in de wereld, zoals Hij zei: Ik ben gekomen om te dienen en Mijn leven te geven als een losprijs voor velen. Wat gaat u doen met Zijn offer? Wat gaat u doen met Jezus, dit is de belangrijkste beslissing die een ieder van ons moet nemen in zijn of haar leven. We zullen niet afgerekend worden op grond van goede en slechte daden. Wij komen immers allemaal tekort. God zal ons vragen, wat heb je gedaan met Mijn eniggeboren Zoon. Heb je Hem aangenomen of afgewezen.

Nu is bekering natuurlijk meer dan alleen het bidden van een gebed. Na die ene beslissing om Jezus Christus te accepteren als Redder en Verlosser, moeten we natuurlijk voortdurend goede beslissingen blijven maken en de wil van God gaan doen.

Iemand zei eens: God houdt zoveel van je dat Hij je neemt zoals je bent, maar Hij houdt teveel van je om je zo te laten.
Mocht u nog verdere vragen hebben of graag met iemand persoonlijk willen praten, dan kunt u gerust contact met ons opnemen.
Het is belangrijk, na uw bekering, een kerk te zoeken, waar ook gepreekt wordt over bekering en wedergeboorte, en over de doop, waarover u ook kunt lezen op onze website.
Het is belangrijk zo’n kerk te zoeken zodat u verder geholpen kunt worden in uw geloof en de bestemming van God voor uw leven kunt vinden.