VISIE

Het is onze visie om Den Helder en omstreken te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Dat doen we door te getuigen van Gods liefde zoals die geopenbaard wordt in Zijn Zoon Jezus Christus onze opgestane Redder en Verlosser.

Daarnaast rusten we mensen toe door onderwijs. Hen die een roeping ervaren krijgen de mogelijkheid praktisch betrokken te worden in het werk van Gods Koninkrijk zoals: evangelisatie, verschillende bedieningen, etc. Op deze manier worden, volgens het patroon wat Jezus ons heeft nagelaten, discipelen gemaakt.

Mattheus 28:18 En? Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en? op de aarde.? 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en? des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat? Ik u bevolen heb. 28:20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.

Dit tekstgedeelte in Matteus wordt ook wel de grote opdracht genoemd. Dit is het doel van de kerk, de missie; Maak de volken tot mijn discipelen…. Doop hen…. en leer hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Paulus zei: Wordt mijn navolgers, zoals ik Christus volg (1Kor 11:1). Dit betekent dat in de praktijk van het werk in de gemeente mannen en vrouwen leren Christus te volgen. Paulus leerde Timotius, Titus, Fillipus en vele anderen.

In de gemeente voelen we de verantwoordelijkheid om mannen en vrouwen de gelegenheid te geven hun plaats in Gods Koninkrijk te helpen vinden. Indien een echtpaar een verlangen heeft om Gods woord te gaan preken, dan kunnen ze hierin groeien in de praktijk van de gemeente. Op een bepaald moment als ze klaar zijn om een eigen kerk te beginnen, sturen we hen uit naar een nieuwe stad om een kerk te planten.