Doop in water

We zullen u antwoord geven op de volgende vragen:

  1. Waarom is die doop in water zo belangrijk? Je kan toch ook zo wel geloven?
  2. Waarom moeten mensen onder water? Je kan toch ook wat water sprenkelen?

In Gods Woord zien we dat bekering en wedergeboorte onlosmakelijk verbonden is met de doop in water. Mannen en vrouwen werden of meteen bij hun bekering of vlak erna gedoopt in water.

Handellng 2:37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot? Petrus en de? andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?? 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus? Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Handellng 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Marcus 16:16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld? worden.

Mensen horen gedoopt te worden door onderdompeling. Het woord dopen is in de oorspronkelijke Griekse tekst het woord Bautiso, hetgeen letterlijk Onderdompeling betekend.

Joh 3:23 Doch ook? Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen;

Mat 3:15 Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat? Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij? Hem geworden. 3:16 Terstond nadat? Jezus gedoopt was, steeg? Hij op uit het water.

Jezus vond deze doop zo belangrijk, dat hoewel Hij niet gedoopt behoefde te worden, immers Hij is zonder zonde, wilde ons dit voorbeeld geven. Hij zegt: Zo behoort het voor ons alle gerechtigheid te vervullen. En hij rees op uit het water, dat kan alleen als er ook eerst onder gaat. Dan komen we meteen bij de betekenis van de doop. De doop betekend het afleggen van het oude leven, en beginnen met een nieuw leven met Christus. Deze keus hebben we gemaakt bij de bekering, we hebben ons tot Hem gekeerd, en als symbool en bevestiging dat we een nieuw leven begonnen zijn met Hem, laten we ons dopen.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met? Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden? opgewekt is door de majesteit des? Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Als we ondergedompeld worden in het water, is dat symbolisch een watergraf, waar we onze oude leven achterlaten, we hebben nu een nieuw leven met Christus. Zo ging Christus ook in het graf, maar Hij stond op met een nieuw leven.

Dit geweldige nieuwe leven in Christus is prachtig uitgebeeld in de doop onder water, en als Christus zegt dat het zo voor ons gedaan behoort te worden, moet Ik het dan anders doen, of Hem gehoorzamen?